Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel 14 sözü

“Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarıldığının en kesin delilidir. Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ – Sanat

“Çocukken fakirdim. iki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım.”

Mustafa Kemal Atatürk – Kitap

“Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Her şeyden evvel bilgisizliği ortadan kaldırmak lazımdır.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık vasıtası, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden pratik ve kullanılması mümkün bir cihaz haline getirmektir.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilmez, ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mi, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündür.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak, yaşamın şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar ya da yol üzerinde ileri değil, geriye bakmak bilgisizliği ve aymazlığında bulunanlar, genel uygarlığın coşkun seli altında boğulmaya mahkumdur.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Medenî olmayan insanlar, medenî olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk

“İnsanların hayatına, faaliyetine hakim olan kuvvet yaratıcılık ve icat kabiliyetidir. İcadı ve yaratıcılığı yapabilen insanların ise, mutlaka kültürlü olmalarının şart olduğu tebarüz etmiştir.”

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

Mustafa Kemal Atatürk – Gençlik ve eğitim

“Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.”

“Anadolu, en büyük hazinedir.”

Mustafa Kemal Atatürk – Anadolu, Türkiye
Kaynaklar: 
Cevat Abbas Gürer. Cumhuriyet gazetesi, 10. Xl. 1941.
Cemal Granda, Atatürkʼün Uşağı İdim, Hürriyet Yayınları, 1973, s. 267.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt II, s. 181-182
Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 141.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I, s. 288.
Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, Sel Yayınları, 1955, s. 64
Sırrı Kardeş, Heyeti Temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa Kırşehir’de, 1950, s. 30)
Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk: Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, Bilgi Yayınları, s. 555.
KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (2003). Fatih ÖZDEMİR Atatürk’ten Düşünceler (Kitap) (Türkçe), 208. sayfa. ODTÜ Yayıncılık.
Atatürkçülük, Cilt I, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Eğitim Basımevi, 1984, s. 354. Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Yeni Baskıya Hazırlayan: Arı İnan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 375
Hikmet Bayur, T.D.K., Türk Dili, Belleten, No: 33, 1938, s. 16

Sizin yorumunuz: